سهامداران

ردیف اسامی سهامداران کد ملی/شناسه ملی تعداد سهام نوع سهام مبلغ اسمی هر سهم (ریال) جمع مبلغ سهام (ریال)
1 شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس 10320885247 14،999،995،967 با نام 1.000 14،999،995،967،000
2 شرکت مهندسی کیفیت و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس 10320899017 1000 با نام 1.000 1.000.000
3 آقای حسینعلی ضیائی 2180960298 1000 با نام 1.000 1.000.000
4 آقای نصرت خوش نیاز پیرکوهی 2594231231 1000 با نام 1.000 1.000.000
5 آقای اصغر قربانی 5769462991 1000 با نام 1.000 1.000.000
 6  خانم بنفشه احمدی طجر  1  با نام  1.000 1.000
 7  آقای کامبیز ارزانی  1  با نام  1.000 1.000
 8  آقای حمید  اسماعیلی پور  1  با نام  1.000 1.000
 9  آقای علی انوشه  1  با نام  1.000 1.000
 10  آقای رامین ایران دوست  1  با نام  1.000 1.000
 11 آقای  بهروز آدرم  1  با نام  1.000 1.000
 12  خانم شیوا پیشدادفر  1  با نام  1.000 1.000
 13  آقای علی تقی زاده  1  با نام  1.000 1.000
 14  آقای سیدرضا جفاریان بحری  1  با نام  1.000 1.000
 15 آقای  مهدی جلیلی  1  با نام  1.000 1.000
 16 خانم پریسا جواهری  1  با نام  1.000 1.000
 17 خانم منا حاجی علی فرد  1  با نام  1.000 1.000
 18 آقای  مجید زارعی  1  با نام  1.000 1.000
 19 آقای  محمدرضا شباهنگ  1  با نام  1.000 1.000
 20  آقای حامد ضیائی  1  با نام  1.000 1.000
 21  خانم مریم طلوعی  1  با نام  1.000 1.000
 22  آقای ابوالفضل عسگری  1  با نام  1.000 1.000
 23  آقای امیر قنبری  1  با نام  1.000 1.000
 24  خانم فیروزه محمدپور  1  با نام  1.000 1.000
 25  آقای مصطفی منبری  1  با نام  1.000 1.000
 26 آقای  اشکان نصرالهی  1  با نام  1.000 1.000
 27  آقای نعمت نصرالهی  1  با نام  1.000 1.000
 28  آقای مجید نوری  1  با نام  1.000 1.000
 29  آقای مازیار نیشابوری  1  با نام  1.000 1.000
 30  آقای منصور هوشمند  1  با نام  1.000 1.000
 31  آقای محمود بیطرفان  1  با نام  1.000 1.000
 32  آقای سید محمدقاسم حسینی  1  با نام  1.000 1.000
 33  آقای محمدجواد ییلاقی اشرفی  1  با نام  1.000 1.000
 34  آقای داریوش رستمی  1  با نام  1.000 1.000
 35  آقای حمیدرضا سیف  1  با نام  1.000 1.000
 36  آقای اسماعیل همدانلو  1  با نام  1.000 1.000
 37  آقای حسین خادمی بفروئی  1  با نام  1.000 1.000
 38  آقای عبدالرضا مددی  1  با نام  1.000 1.000
جمع 15.000.000.000 15.000.000.000.000