مدیرعامل

نصرت خوش نیاز پیرکوهی مدیرعامل n.khoshniaz@asiawaterco.com

هیات مدیره

محمد علی جدی رئیس هیات مدیره m.hemmati@asiawterco.com
محمدحسین نخعی نایب رئیس هیات مدیره m.nakhaei@asiawterco.com
نصرت خوش نیاز پیرکوهی عضو هیات مدیره و مدیرعامل n.khoshniaz@asiawaterco.com
امید علی معیری عضو هیات مدیره o.moayeri@asiawaterco.com
امیدرضا طالشیان عضو هیات مدیره o.taleshian@asiawaterco.com

پرسنل کلیدی

محمد جواد تقوی رشیدی زاده مدیر  فنی، مهندسی m.jalili@asiawaterco.com

منصور هوشمند مدیر بهره برداری m.houshmand@asiawaterco.com
1 علیرضا کرمی مدیر حقوقی و قراردادی a.karami@asiawaterco.com
بهمن غلامپور مدیر هماهنگی سایت بندرعباس
محمد ولی عیدی مدیر مالی و بازرگانی m.taeidi@asiawaterco.com
حمید اسماعیلی پور مدیر امور کارکنان و امور داخلی h.esmaeilipour@asiawaterco.com
مریم طلوعی رئیس دفتر مدیرعامل m.toloei@asiawaterco.com
محمدرضا شباهنگ مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه m.shabahang@asiawaterco.com