مدیرعامل

نصرت خوش نیاز پیرکوهی مدیرعامل n.khoshniaz@asiawaterco.com

هیات مدیره

  علی همتی شعبانی رئیس هیات مدیره m.hemmati@asiawterco.com
  محمدحسین نخعی نایب رئیس هیات مدیره m.nakhaei@asiawterco.com
نصرت خوش نیاز پیرکوهی عضو هیات مدیره و مدیرعامل n.khoshniaz@asiawaterco.com
  امید علی معیری عضو هیات مدیره o.moayeri@asiawaterco.com
  امیدرضا طالشیان عضو هیات مدیره o.taleshian@asiawaterco.com

پرسنل کلیدی

 
     
     
بهمن غلامپور مدیر هماهنگی b.gholampour@asiawaterco.com
منصور هوشمند مدیر بهره برداری m.houshmand@asiawaterco.com
مهدی جلیلی مدیر فنی و مهندسی m.jalili@asiawaterco.com
کامبیز ارزانی مدیر حقوقی و قراردادی k.arzani@asiawaterco.com
1 علیرضا کرمی مدیر پروژه چابهار a.karami@asiawaterco.com
علی صمدزاده سرپرست کارگاه بندرعباس a.samadzadeh@asiawaterco.com
علی انوشه مدیر مالی و بازرگانی a.anousheh@asiawaterco.com
حمید اسماعیلی پور مدیر امور کارکنان و امور داخلی h.esmaeilipour@asiawaterco.com
مریم طلوعی رئیس دفتر مدیرعامل m.toloei@asiawaterco.com

محمدرضا شباهنگ

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه m.shabahang@asiawaterco.com