اعلام تصریح انفساخ قرارداد تضمین خرید آب با شرایط ساخت، مالکیت و بهره برداری (B.O.O) با شرکت فارس آب رونین (مشارکت شرکت های مهندسی و طراحی صنعتی رونین و سماراه)