حسینعلی ضیائی معاونت مالی و پشتیبانی h.ziaee@asiawterco.com
بهمن غلامپور مدیر هماهنگی b.gholampour@asiawaterco.com
منصور هوشمند مدیر بهره برداری m.houshmand@asiawaterco.com
مهدی جلیلی مدیر فنی و مهندسی m.jalili@asiawaterco.com
کامبیز ارزانی مدیر حقوقی و قراردادی k.arzani@asiawaterco.com
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن karami-3.jpeg است علیرضا کرمی مدیر پروژه چابهار a.karami@asiawaterco.com
علی صمدزاده سرپرست کارگاه بندرعباس a.samadzadeh@asiawaterco.com
علی انوشه مدیر مالی و بازرگانی a.anousheh@asiawaterco.com
حمید اسماعیلی پور مدیر امور کارکنان و امور داخلی h.esmaeilipour@asiawaterco.com
مریم طلوعی رئیس دفتر مدیرعامل m.toloei@asiawaterco.com

محمدرضا شباهنگ

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه m.shabahang@asiawaterco.com