مدیرعامل

نصرت خوش نیاز پیرکوهی مدیرعامل n.khoshniaz@asiawaterco.com

هیات مدیره

  محمد علی جدی رئیس هیات مدیره m.jeddi@asiawaterco.com
  محمدحسین نخعی نایب رئیس هیات مدیره m.nakhaei@asiawterco.com
نصرت خوش نیاز پیرکوهی عضو هیات مدیره و مدیرعامل n.khoshniaz@asiawaterco.com
  امید علی معیری عضو هیات مدیره o.moayeri@asiawaterco.com
  امیدرضا طالشیان عضو هیات مدیره o.taleshian@asiawaterco.com

پرسنل کلیدی

  محمد جواد تقوی رشیدی زاده مدیر  فنی، مهندسی و اجرائی j.taghavi@asiawaterco.com
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن houshmand-e1701880660960.jpg است منصور هوشمند مدیر بهره برداری m.houshmand@asiawaterco.com
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن karami-2-e1641307986224-1.jpeg است علیرضا کرمی مدیر امور قراردادها a.karami@asiawaterco.com

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 2018-11-19-09-39-57-011.jpg است

بهمن غلامپور مدیر هماهنگی سایت بندرعباس b.gholampour@asiawaterco.com
  محمد ولی عیدی مدیر مالی و اقتصادی m.valieydi@asiawaterco.com
حمید اسماعیلی پور مدیر منابع انسانی h.esmaeilipour@asiawaterco.com
محمدرضا شباهنگ مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه m.shabahang@asiawaterco.com
کرامت الله انصاری مدیر  بازرگانی و تدارکات K.ansari@asiawaterco.com
رضا شاهی فر مدیر HSE r.shahifar@asiawaterco.com
مریم طلوعی رئیس دفتر مدیرعامل m.toloei@asiawaterco.com