مدیرعامل

نصرت خوش نیاز پیرکوهی مدیرعامل n.khoshniaz@asiawaterco.com

هیات مدیره

محسن مهر علی زاده رئیس هیات مدیره m.mehralizadeh@asiawterco.com
حسین علی ضیائی نایب رئیس هیات مدیره h.ziaee@asiawterco.com
نصرت خوش نیاز پیرکوهی عضو هیات مدیره و مدیرعامل n.khoshniaz@asiawaterco.com
اصغر قربانی عضو هیات مدیره a.ghorbani@asiawaterco.com
محمدجواد ییلاقی اشرفی عضو هیات مدیره m.yaylaghi@asiawaterco.com

پرسنل کلیدی

حسینعلی ضیائی معاونت مالی و پشتیبانی h.ziaee@asiawterco.com
اصغر قربانی معاونت اجرائی و فنی و مهندسی a.ghorbani@asiawaterco.com
بهمن غلامپور مدیر هماهنگی b.gholampour@asiawaterco.com
منصور هوشمند مدیر بهره برداری m.houshmand@asiawaterco.com
مهدی جلیلی مدیر فنی و مهندسی m.jalili@asiawaterco.com
کامبیز ارزانی مدیر حقوقی و قراردادی k.arzani@asiawaterco.com
علی انوشه مدیر مالی و بازرگانی a.anousheh@asiawaterco.com
حمید اسماعیلی پور مدیر امور کارکنان و امور داخلی h.esmaeilipour@asiawaterco.com
مریم طلوعی رئیس دفتر مدیرعامل m.toloei@asiawaterco.com
محمدرضا شباهنگ مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه m.shabahang@asiawaterco.com